Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NANO4FIBERS TRADE s.r.o.

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetových stránkách www.breasafe.com

 1. SMLUVNÍ STRANY
  1. Prodávajícím je obchodní společnost NANO4FIBERS TRADE s.r.o., IČ 05599474, sídlem Žižkova 2759, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 43616 („Prodávající“). Prodávající je současně provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetových stránkách www.breasafe.com („Internetové stránky“).
  2. Kupujícím může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která má plnou svéprávnost (nebo je k platnému uzavření Smlouvy řádně zastoupena), jakož i právní osobnost a která učinila Prodávajícímu Objednávku („Kupující“). Kupující může být:
   1. spotřebitel, kterým se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání činí Objednávku (a uzavírá tak Smlouvu) („Kupující spotřebitel“), a
   2. jakýkoli jiný Kupující vyjma Kupujícího spotřebitele, tj. zejména osoba, která samostatně, na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku („Kupující podnikatel“). Za Kupujícího podnikatele je považována také každá osoba, která činí Objednávku (a uzavírá tak Smlouvu) v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupujícím podnikatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí ten, kdo jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v Objednávce své identifikační číslo, pak prohlašuje, že je, a určuje Prodávajícímu, že s ním chce být jednáno jako s Kupujícím podnikatelem.
 2. DEFINICE POJMŮ
  1. Níže uvedené pojmy psané s velkými počátečními písmeny mají v těchto Podmínkách následující význam:

Informace o zpracování

znamená dokument zpracovaný Prodávajícím za účelem informování subjektů údajů o zpracování jejich Osobních údajů dostupný na Internetových stránkách;

Internetové stránky

jsou internetové stránky, které jsou součástí webové domény www.breasafe.com, na níž je zveřejněno Zboží a na níž je možné učinit Objednávku;

Kupní cena

znamená kupní cenu Zboží, která je u příslušného druhu Zboží uvedena Prodávajícím na Internetových stránkách včetně daně z přidané hodnoty; Kupní cena je platná v době doručení Objednávky Prodávajícímu;

Kupující

je kterákoli osoba uvedená v článku 1.2 těchto Podmínek, která uzavřela, resp. hodlá uzavřít, s Prodávajícím Smlouvu;

Kupující podnikatel

je osoba uvedená v článku 1.2.2 těchto Podmínek;

Kupující spotřebitel

je osoba uvedená v článku 1.2.1 těchto Podmínek;

Manipulační poplatky

znamená poplatky za poskytnutí služeb souvisejících s dodáním Zboží (včetně dopravy či převzetí), jejichž výše je uvedena vždy v rámci Objednávky;

Místo dodání

znamená místo na území České republiky určené Kupujícím v Objednávce, ve kterém se uskutečňuje dodání Zboží;

Občanský zákoník

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Objednávka

znamená závaznou a nezrušitelnou akceptaci (učiněnou Kupujícím na Internetových stránkách, tj. prostřednictvím elektronické komunikace na dálku) nabídky Prodávajícího na uzavření Smlouvy umístěné na Internetových stránkách, jak je podrobně specifikováno v článku 5 těchto Podmínek;

Osobní údaje

jsou osobní údaje Kupujících ve smyslu předpisů upravujících ochranu osobních údajů fyzických osob, jejichž správcem je Prodávající, a které jsou od Kupujícího získány v souvislosti s uzavřením či plněním Smlouvy (tj. i souvisejících právních předpisů);

Podmínky

znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky, které blíže upravují práva a povinnosti Smluvních stran v souvislosti se Smlouvou a které se obě Smluvní strany zavazují dodržovat;

Potvrzení objednávky

je samostatný dokument Prodávajícího doručený Kupujícímu elektronicky formou komunikace na dálku, kterým Prodávající potvrdí přijetí Objednávky Kupujícího;

Prodávající

je právnická osoba uvedená v článku 1.1 těchto Podmínek, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává Zboží;

Reklamační řád

znamená dokument zpracovaný Prodávajícím za účelem sdělení některých informací Kupujícím spotřebitelům o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, a který je součástí těchto Podmínek (následuje za nimi);

Smlouva

je kupní smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě Objednávky;

Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana

jsou Kupující a Prodávající společně či každý z nich jednotlivě;

Zboží

znamená jakoukoli movitou věc, která je Prodávajícím zveřejněna na Internetových stránkách a určena k prodeji třetím osobám pomocí Objednávky; v souvislosti s Objednávkou je tím míněno konkrétní zboží objednané Kupujícím, jenž se má stát předmětem Smlouvy;

  1. Výše uvedené pojmy mají popsaný význam bez ohledu na to, zda jsou uváděny v jednotném či množném čísle. Uvedené pojmy mají popsaný význam i v jiných dokumentech zpracovaných Prodávajícím, na které tyto Podmínky výslovně odkazují či jsou označeny jako součást Podmínek.
 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku upravují práva a povinnosti Smluvních stran při prodeji Zboží a v aktuálním znění, které se nachází na Internetových stránkách, jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.
  2. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím podnikatelem neupravené těmito Podmínkami se řídí především příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Sdělení kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy
  1. V souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů tímto Prodávající před uzavřením Smlouvy sděluje Kupujícímu spotřebiteli zejména, že:
   1. náklady na prostředky komunikace na dálku (zejm. internetové připojení či telefonické spojení) se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky), tj. jsou hrazeny Kupujícím dle jeho smluvních ujednání;
   2. Kupující je povinen zaplatit celou Kupní cenu, včetně všech souvisejících poplatků před převzetím Zboží;
   3. předmětem Smlouvy není opakované plnění, Smlouva není uzavřena na dobu neurčitou, ani se nejedná o smlouvu o plnění služeb či o dodání digitálního obsahu;
   4. právo odstoupit od Smlouvy je Kupující spotřebitel oprávněn uplatnit u Prodávajícího ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí Zboží, přičemž takové odstoupení musí ve stanovené lhůtě odeslat Prodávajícímu, a k tomu je oprávněn využít vzorový formulář (který následuje za textem těchto Podmínek, resp. Reklamačního řádu); podrobnější úprava včetně uvedení výjimek z práva na odstoupení od Smlouvy Kupujícím spotřebitelem je uvedena v článku 11 těchto Podmínek;
   5. v případě odstoupení od Smlouvy ponese Kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a v případě odstoupení od Smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží v případě, že Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (§ 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku),
   6. totožnost Prodávajícího je uvedena v článku 1.1 těchto Podmínek, kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v článku 15.2 těchto Podmínek;
   7. označení Zboží a jeho vlastností jsou uvedeny na Internetových stránkách v rámci prezentace konkrétního Zboží;
   8. výše Kupní ceny včetně údajů o dani z přidané hodnoty, jakož i případných dalších daní a poplatků či obdobných plateb, jsou uvedeny na Internetových stránkách,
   9. náklady na dopravu Zboží do Místa dodání, jakož i další Manipulační poplatky se odvíjí od množství Zboží, vzdálenosti dopravy a způsobu dopravy (manipulace) se Zbožím, jsou uvedeny v rámci Objednávky a nejsou zahrnuty v Kupní ceně;
   10. práva Kupujícího spotřebitele z vadného plnění jsou upravena v Reklamačním řádu;
   11. možné způsoby platby Kupní ceny a Manipulačních poplatků jsou uvedeny v článku 8.3 těchto Podmínek;
   12. možné způsoby dodání Zboží jsou uvedeny v článku 9.2 těchto Podmínek;
   13. Zboží je dodáváno pouze na území České republiky a Slovenska;
   14. subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy, který je věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, Web: https://www.coi.cz/, na kterém jsou případně uvedeny i aktuální možnosti způsobu kontaktu uvedeného úřadu.
  2. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky na uzavření Smlouvy není přijetím nabídky.
  3. Kupující podnikatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  4. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Komunikačním jazykem ve věcech Smlouvy je čeština.
  5. Smlouva bude u Prodávajícího uchována v elektronické podobě a Kupující ani žádná třetí osoba nebude mít k tomuto znění přístup. Kupujícímu bude odesláno znění Smlouvy v rámci Potvrzení objednávky bezprostředně po učinění Objednávky. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto Podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
  6. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 3. Objednávka
  1. Kupující objednává u Prodávajícího konkrétní Zboží z nabídky Prodávajícího uvedené na Internetových stránkách Objednávkou, včetně jeho dodání vybraným způsobem.
  2. V Objednávce Kupující uvede (tj. vyplní či zvolí v elektronickém formuláři Objednávky) zejména:
   1. identifikaci Zboží (probíhá automaticky vložením Zboží do virtuálního nákupního košíku);
   2. množství Zboží;
   3. způsob dodání Zboží;
   4. konkrétní specifikaci Místa dodání Zboží,
   5. způsob platby Kupní ceny;
   6. vyžadované identifikační údaje.
  3. Objednávku Kupující učiní Prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu umístěného na Internetových stránkách. Objednávka je učiněna po vyplnění veškerých vyžadovaných údajů jejím závěrečným potvrzením Kupujícím.
  4. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to zejména za účelem opravy chyb vzniklých při zadávání Objednávky. Objednávka je odeslána na základě kliknutí na tlačítko „Objednat“.
  5. Kupující je v Objednávce povinen uvést pouze pravdivé a aktuální údaje včetně údajů o oprávněnosti učinit Objednávku jménem či na účet uvedeného Kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou Kupujícímu či osobě, která Objednávku vyplnila nebo odeslala z důvodu uvedení nepravdivých či neaktuálních údajů v Objednávce.
  6. Učiněním Objednávky Kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
  7. Objednávka se považuje za doručenou Prodávajícímu okamžikem, kdy příslušné elektronické prostředky Prodávajícího zaznamenají učinění Objednávky Kupujícím za předpokladu, že Objednávka není ze strany Prodávajícího v tomto okamžiku odmítnuta. Doručením Objednávky Prodávajícímu (není-li odmítnuta) se považuje Smlouva za uzavřenou.
  8. Závazky vyplývající ze Smlouvy nelze měnit jinak než na základě dohody Smluvních stran v písemné formě nebo ve formě e-mailové komunikace probíhající mezi e-mailem Prodávajícího uvedeného níže a e-mailem Kupujícího uvedeném v rámci kontaktních údajů v Objednávce. Stejná forma platí i pro ukončení závazků ze Smlouvy jinak než jejím splněním.
  9. Kupující učiněním Objednávky výslovně prohlašuje a zaručuje Prodávajícímu, že:
   1. má potřebnou způsobilost, pravomoc a oprávnění k uzavření Smlouvy a plnění svých povinností podle Smlouvy a k řádnému uzavření a splnění Smlouvy Kupujícím není třeba žádných souhlasů či schválení ze strany třetích stran ani není třeba žádných správních ani jiných veřejnoprávních povolení, oznámení či souhlasů, jejichž nedostatek by způsoboval neplatnost nebo neúčinnost Smlouvy, nebo které měl Kupující obdržet v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, a které by nebyly dodrženy;
   2. proti Kupujícímu ani na jeho majetek nebyla prohlášena exekuce ani výkon rozhodnutí a Kupující není ani jinak omezen v nakládání se svým majetkem;
   3. na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ani u něj neexistuje hrozící úpadek ve smyslu ustanovení § 3 odstavce 5 insolvenčního zákona; neexistují žádná neukončená řízení v souvislosti s konkurzem, narovnáním, likvidací, reorganizací, oddlužením či jakýmkoliv dalším řízením, které by mohlo obecně omezit práva věřitelů Kupujícího a které by mohlo mít dopad na Kupujícího či jakákoliv jeho aktiva;
   4. neexistuje a nebude existovat žádná skutečnost, pro kterou by mohla kterákoli třetí osoba ve lhůtách stanovených právními předpisy podle kteréhokoli právního předpisu odporovat právnímu jednání Kupujícího, kterým je uzavření Smlouvy, tj., zejména Kupující uzavřením Smlouvy nezkracuje žádného ze svých věřitelů ani nemrhá svým majetkem;
   5. má, resp. je schopen zajistit dostatečné finanční prostředky pro zaplacení celé Kupní ceny, tyto prostředky získal v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Potvrzení objednávky
  1. Prodávající bez zbytečného odkladu po doručení Objednávky, zašle Kupujícímu v souladu s článkem 15 těchto Podmínek Potvrzení objednávky.
  2. Potvrzení objednávky bude obsahovat:
   1. rekapitulaci předmětu koupě (Smlouvy), tj. řádně vyplněné Objednávky,
   2. zvolí-li Kupující platbu Kupní ceny bezhotovostním bankovním převodem, číslo bankovního účtu pro zaplacení Kupní ceny a variabilní symbol pro platbu,
   3. aktuální znění těchto Podmínek ke dni uzavření Smlouvy. 
 5. PŘEDMĚT SMLOUVY
  1. Na základě Smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží specifikované v příslušné Objednávce Kupujícího a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se za to zavazuje zaplatit Kupní cenu a případné Manipulační poplatky.
 6. Kupní cena a její zaplacení
  1. Kupní cena Zboží je uvedená na Internetových stránkách (resp. v Objednávce) v okamžiku učinění Objednávky Kupujícím je platná.
  2. Kupní cena je určena jako součet Kupních cen Zboží za veškeré Zboží, jehož prodej je předmětem Smlouvy.
  3. Kupující je povinen v Objednávce zvolit a určit některý z následujících způsobů platby Kupní ceny:
   1. bezhotovostním převodem předem (proforma) na bankovní účet Prodávajícího vedený u banky v České republice, nebo
   2. platební kartou po internetu bezprostředně po učinění Objednávky.
  4. V případě, že si Kupující zvolí platbu Kupní ceny bezhotovostním převodem podle článku 8.3.1 těchto Podmínek, je povinen zaplatit Kupní cenu do 5 dnů ode dne doručení Potvrzení objednávky na bankovní účet Prodávajícího v něm uvedený.
  5. V případě, že si Kupující zvolí platbu Kupní ceny platební kartou po internetu podle článku 8.3.2 těchto Podmínek, je Kupní cena splatná do 3 dnů ode dne doručení Potvrzení objednávky Kupujícímu. Po dokončení Objednávky bude Kupující přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje a provede platbu. V případě prodlení se splněním povinnosti podle věty první tohoto článku je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy.
  6. Případné slevy, bonusy nebo jiná zvýhodnění Kupní ceny nebo Manipulačních poplatků poskytnutá Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li stanoveno jinak.
  7. V případě platby z cizoměnových účtů vedených v České republice, jakož i v případě jakékoli zahraniční platby budou od částky připsané na bankovní účet Prodávajícího odečteny případné bankovní poplatky účtované bankou na vrub účtu Prodávajícího. Kupující je v případě bezhotovostních plateb povinen zadat jako kód platby OUR.
  8. Jakákoli platba Kupní ceny, Manipulačních poplatků nebo jiné platby Kupujícím Prodávajícímu se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na příslušný účet, který za tímto účelem Prodávající sdělí, pokud byla platba označena správným variabilním symbolem, případně jinou identifikací, nebo metodou, kterou Prodávající s třetí stranou zajistí. Platba nesprávně označená či neoznačená může být Prodávajícím vrácena na bankovní účet, ze kterého byla zaplacena a v takovém případě platí za neuhrazenou.
  9. Kupujícímu zašle účetní doklad v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v rámci kontaktních údajů v Objednávce nebo ji přiloží v písemné formě ke Zboží.
  10. Pro případy způsobů platby Kupní ceny či Manipulačních poplatků, na které se vztahuje povinnost dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, tímto Prodávající uvádí povinné oznámení „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 7. Předání zboží
  1. Místem dodání může být pouze místo na území České republiky. Kupující je povinen v Objednávce zvolit a určit některý z možných způsobů dodání Zboží.
  2. Kupující může v rámci Objednávky zvolit následující způsoby dodání Zboží:
   1. osobním odběrem v provozovně Prodávajícího, popř. na jiném Prodávajícím označeném místě odběru (jak je označeno v rámci Objednávky) v kterýkoli uvedený den a dobu určenou pro styk s Kupujícími,
   2. doručení Zboží prostřednictvím smluveného dopravce, Kupujícímu do jím určeného Místa dodání.
  3. Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu:
   1. ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy, pokud má být Kupní cena placena Kupujícím při převzetí Zboží, nebo
   2. ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne zaplacení Kupní ceny, pokud má být Kupní cena placena bezhotovostním převodem dle článku 8.3.1 těchto Podmínek nebo platební kartou po internetu dle článku 8.3.2 těchto Podmínek. 
  4. Kupující je povinen zaplatit Manipulační poplatky ve výši a za podmínek uvedených v procesu tvorby Objednávky. V případě že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným či jiným doručováním a/nebo vykládkou Zboží. To platí i v případě, že původní doprava či vykládka Zboží nebyla pro Kupujícího zpoplatněna.
  5. Způsobem dodání Zboží dle článku 9.2.2 těchto Podmínek lze předat Zboží v maximální hodnotě 1 000 000 Kč v jedné zásilce. Zboží ve vyšší hodnotě bude Kupujícímu předáno výhradně způsobem dle článku 9.2.1 těchto Podmínek.
  6. Společně se Zbožím je Prodávající povinen předat Kupujícímu veškeré doklady vztahující se ke Zboží.
  7. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující okamžikem splnění poslední z níže uvedených skutečností:
   1. úplné zaplacení Kupní ceny a Manipulačních poplatků,
   2. převzetí Zboží Kupujícím.
 8. práva z vadného plnění a záruka
  1. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen, (Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno), aby bezprostředně při dodání Zboží překontroloval stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození obalu, jeho množství a vlastnosti apod.).
  2. Výčet práv z vadného plnění náležející Kupujícímu spotřebiteli, jejich rozsah a způsoby uplatnění včetně kontaktních údajů pro řešení reklamacích jsou obsaženy v Reklamačním řádu.
  3. Vypořádání práv z vadného plnění s Kupujícím podnikatelem je v zákonném režimu s tím, že lhůtou k vyřízení reklamace je 30 dní.
  4. Prodávající neposkytuje Kupujícímu záruku za jakost za Zboží.
 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM
  1. Podmínky uvedené v tomto článku 11 jsou platné pouze pro Kupující spotřebitele. Pro odstoupení od Smlouvy je Kupujícímu spotřebiteli doporučeno využít vzorový formulář odstoupení od Smlouvy (který následuje za textem těchto Podmínek, resp. Reklamačního řádu) a doručit jej Prodávajícímu způsobem uvedeným v článku 15 těchto Podmínek.
  2. Kupující spotřebitel má právo (vedle jiných svých zákonných práv) v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku i bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne:
   1. převzetí Zboží v případě uzavřené Smlouvy na jeden druh Zboží,
   2. převzetí poslední dodávky Zboží v případě Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí.
  3. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, tj. zejména:
   1. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   2. o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, což se vztahuje zejména na všechny prodávané respirátory či obdobné Zboží.

Pokud Kupující spotřebitel odstoupí od Smlouvy je povinen vrátit Zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy na adresu sídla Prodávajícího. V případě, že bude vrácené Zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající vrácenou Kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Rozhodne-li se Kupující spotřebitel využít tohoto práva odstoupit od Smlouvy, musí odstoupení od Smlouvy odeslat Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od začátku běhu příslušné lhůty.

  1. Na základě řádného odstoupení od Smlouvy bude Kupujícímu nejpozději do 14 dnů od doručení Zboží Prodávajícímu (případně od okamžiku, kdy Kupující Prodávajícímu prokáže, že Zboží řádně odeslal) vrácena Kupní cena zvoleným způsobem, případně ode dne, kdy Prodávajícímu prokázal odeslání Zboží. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že náklady na doručení (vrácení) Zboží Prodávajícímu nese Kupující.
  2. Jestliže Kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spolu s Kupní cenou Kupujícímu náklady na dodání Zboží (tj., příslušný Manipulační poplatek) pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 1. Vyšší moc
  1. V případě zásahu vyšší moci, tedy mimořádné, nepředvídatelné, Smluvní stranou nezaviněné okolnosti je příslušná Smluvní strana oprávněna pozastavit plnění svých povinností podle Smlouvy, Prodávající je pak zejména oprávněn odmítnout dodat Zboží Kupujícímu, případně adekvátně prodloužit lhůtu k dodání Zboží. Zásahem vyšší moci může být mimo jiné i válečný konflikt, živelní pohroma, ekonomická krize, změna právní úpravy upravující či související s obchodováním či jinou dispozicí se Zbožím, výpadek dodávek výrobního materiálu Zboží jeho komponentu či jiná neschopnost výrobce plnit atp. Smluvní strana, jíž se zásah vyšší moci týká je povinna o takové okolnosti bez zbytečného odkladu informovat druhou Smluvní stranu.
 2. Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím
  1. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
   1. Kupující bude v prodlení se zaplacením Kupní ceny, resp. jakékoli její části, delším než 5 dnů, a/nebo
   2. Kupující bude v prodlení s převzetím Zboží po dobu delší než 10 dnů, a/nebo
   3. není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem, a/nebo
   4. v Objednávce jsou uvedeny zjevně nesprávné údaje (zejména kontaktní nebo identifikační údaje či Místo doručení) nebo panují pochybnosti o identitě Kupujícího, oprávnění jednající osoby za něj jednat, a/nebo
   5. nastane případ vyšší moci dle článku 12 těchto Podmínek, a/nebo
   6. vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou Smlouvu.
 3. Ochrana osobních údajů
  1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět v rámci Objednávky a v souvislosti se Smlouvou přesně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých Osobních údajů.
  2. Prodávající zpracovává Osobní údaje subjektů údajů způsobem a na základě právních titulů obsažených v Informaci o zpracování. Ve stejném dokumentu je i poučení subjektů údajů o jejich právech dle právních předpisů upravující ochranu Osobních údajů.
 4. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ
  1. Veškerá oznámení či jiná sdělení mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v těchto Podmínkách výslovně jinak, musí mít písemnou formu a doručení lze provést osobně, kurýrem, poštou, prostřednictvím jiného držitele poštovní licence, nebo e-mailem v případě Prodávajícího na níže uvedenou e-mailovou adresu a v případě Kupujícího na adresu, kterou sdělil Prodávajícímu v Objednávce. Jestliže je doručované oznámení či jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo doručení potvrzeno příjemcem. Jestliže je informace, oznámení nebo sdělení zasláno e-mailem, je považováno za řádně doručené okamžikem obdržení elektronického potvrzení o doručení (resp. odmítnutí příjemce odeslání tohoto potvrzení), nebo v okamžiku odeslání takového oznámení, které nebylo doručeno příjemci jen z důvodů ležících na jeho straně (za takové důvody se považují i např. technické potíže, zaplněnost schránky, zánik kontaktní adresy apod.) Pokud je však učiněno mimo řádnou pracovní dobu příjemce (sjednanou pro účely tohoto článku: pondělí až pátek – mimo dny pracovního klidu, od 8:00 do 18:00 hodin), je za dobu skutečného doručení považováno 8:00 hodin následujícího pracovního dne. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani následující den po jejím uložení, a to tímto dnem.
  2. Doručování Prodávajícímu:

NANO4FIBERS TRADE s.r.o.

Žižkova 2759

413 01 Roudnice nad Labem

 

Email pro účely vyřizování reklamací: info@breasafe.com 

Email na obchodní oddělení (vč. změn či ukončení Smluv): info@breasafe.com

Email na technické oddělení: info@breasafe.com

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Podmínky a veškeré Smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice.
  2. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit tyto Podmínky s tím, že jejich nové znění se v takovém případě nepoužije na Smlouvy, které byly uzavřeny na základě Objednávky učiněné Kupujícím za účinnosti původního znění Podmínek. Prodávající je povinen oznámit skutečnost, že byly Podmínky změněny a jakým způsobem, a to zveřejněním na Internetových stránkách.
  3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek nebo kterékoli Smlouvy.
  4. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 5. 2020.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

obchodní společnosti NANO4FIBERS TRADE s.r.o., IČ 05599474, sídlem Žižkova 2759, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43616 (Prodávající). Pojmy definované ve všeobecných obchodních podmínkách (Podmínky) používané s velkým počátečním písmem mají význam obsažený v Podmínkách.

 

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Reklamační řád byl zpracován za účelem bližšího upravení a popisu způsobů uplatňování práv z vadného plnění (prodeje Zboží) Kupujícími spotřebiteli (dále jen „reklamace“).
  2. Reklamační řád je nedílnou součástí Podmínek, tj. se na něj vztahuje mj. i právo Prodávajícího je jednostranně měnit.
 2. Práva z odpovědnosti za vady Zboží
  1. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit při převzetí Zboží a uvést nesrovnalosti do příslušného dokladu o převzetí. Kupující spotřebitel není povinen takovéto Zboží od Prodávajícího nebo jeho smluvního partnera převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující spotřebitel v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a jeho úplnost.
  2. Při osobním odběru Kupujícím spotřebitelem, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího spotřebitele. Jestliže Kupující spotřebitel Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího spotřebitele práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.
  3. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození Zboží vzniklo:
   1. mechanickým poškozením Zboží,
   2. nedovoleným zásahem do Zboží nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby či obdobné prostředky v případě, že je jimi Zboží opatřeno,
   3. nesprávným užíváním (zejména používáním způsobem nepředvídaným či nedoporučovaným v manuálu užívání, na obalu Zboží nebo v rozporu s obecně známými pravidly užívání),
   4. používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je Prodávajícím či výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci.
  4. Právo z vadného plnění Kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího spotřebitele před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující spotřebitel vadu sám způsobil.
  5. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 3. Způsob uplatnění reklamace
  1. Reklamaci Zboží může Kupující spotřebitel uplatnit tak, že reklamované zboží zašle poštovním přepravcem či jinou přepravní službou na adresu NANO4FIBERS TRADE s.r.o., Žižkova 2759, 413 01 Roudnice nad Labem.
  2. Pro uplatnění reklamace je Kupující spotřebitel povinen:
   1. uvést svou identifikaci (vhodné společně s aktuální kontaktními údaji),
   2. prokázat zakoupení Zboží od Prodávajícího (např. číslem Objednávky, daňovým dokladem apod.),
   3. popsat konkrétně a výstižně reklamované vady Zboží,
   4. uvést, jaký způsob vyřešení reklamace preferuje.
  3. V případě, že Kupující spotřebitele bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství a dokladů); doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu či jiného dokladu o zakoupení Zboží od Prodávajícího a aktuální kontaktní údaje Kupujícího spotřebitele.
 4. Lhůta k uplatnění reklamace
  1. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedena delší doba, je Kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.
  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí a Prodávající je povinen prokázat opak.
 5. Práva z vad Zboží
  1. Nemá-li konkrétní Zboží vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může
   Kupující spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může
   Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou Zboží.
  2. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
  3. Pokud Kupující spotřebitel od Smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu spotřebiteli.
  4. Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve všech případech uvedených v Občanském zákoníku, případně dalších závazných právních předpisech. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy je k dispozici za textem tohoto Reklamačního řádu. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy mu je odstoupení předáno nebo doručeno, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší a Smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující spotřebitel povinen vrátit Prodávajícímu Zboží včetně veškerého příslušenství.
 6. Vyřízení reklamace
  1. Kupujícímu spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s § 605 Občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  2. Kupující spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, na její e-mailové adrese nebo na zákaznické telefonní lince.
  3. Kupující spotřebitel je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující spotřebitel při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
  4. Kupující spotřebitel je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující spotřebitel nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
  5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující spotřebitel potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Obsahem protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem (popis vady), jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím spotřebitelem požadován. Pokud Kupující spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
  6. Kupující spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 7. Odmítnutí přijetí do reklamace
  1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
  2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 8. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy
  1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího spotřebitele buď prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího spotřebitele.
  2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  3. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující spotřebitel povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dne 1.5.2020.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz